• 1995թվականից Իտալիայի համալսարանների միջազ­գային համագործակցության կազմակերպության հետ համատեղ մշակվել (Իտալիայում և Հայաստանում) և իրականացվել է աղետի գոտում (Հայաստան) տա­րած­քային կառավարման մարմինների ղեկավարների ուսուցման ծրագիր: Ծրագրի արդյունքում ուսուցան­վել են 34 ղեկավարներ, որոնք ու­սում­նասիրել են ճգնաժամային կառավարման իտալական փորձը: Ի­տա­լիայի հետ համագործակցու­թյունը շարունակ­վում է: Արդեն մի քանի տարի է, ինչ ակադեմիան հա­մագոր­ծակցում է Հայաստանում Իտալիայի դեսպա­նու­­թյան հետ և 2008 թ. ստորագրվեց «Համերաշ­խու­թյան և համագոր­ծակ­ցության հուշագիր»: Ստորա­գրված համա­գոր­ծակցու­թյան եռամյա ծրագրի շրջա­նակներում ակա­դեմիայի վիրտուալ լսարանը համա­լրվեց համակարգիչ­ներով:
  • 1996 թվականիին Գերմանիայի Դաշնության պետա­կան փրկա­րարական ծառայության (THW) հետ համատեղ իրա­կանացվել է փրկարարների ուսուցում Հայաստանում: Ծրագ­րի արդյունքում ուսուցանվել է 12 փրկարար:
  • 1996 թվականին Շվեդիայի թագավորության փրկա­րա­րական ծառայության Շովդա քաղաքի քոլեջի հետ հա­մատեղ իրականացվեց միջին ղեկավար կազմի ուսուցման ծրագիր Հայաստանում: Ծրագրի արդ­յուն­քում ուսուցում անցան 24 ղեկավարներ:
  • 1996 թվականին Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախա­րարարության քաղաքացիական պաշտպանության ու­­սում­­­նա­սիրությունների ազգային ինստիտուտի (INESC) հետ ստո­րագրվեց բնակչության պաշտպա­նու­թյան ոլոր­տում հա­մատեղ ուսուցման վերաբերյալ հռչակագիր: 1997 թվա­կանից սկսվեց INESC-ի հետ համագործակցության ծրա­գիրը, որը շարունակվեց մինչև 2008թ.-ը` INESC-ի վերա­կազմավորումը: Հա­մա­գոր­­ծակցության արդյունքում հա­մա­տեղ ուսուցում իրա­կա­նաց­վեց 192 ունկնդիրների հա­մար, որոնցից 71-ը` Ֆրանսիայում: Ուսուցման մեջ ընդ­գրկվեցին ՀՀ մարզպետ­ներ, ՀՀ քաղաքապետեր, հրշեջներ, փրկա­րար­ներ, վտան­գա­վոր օբյեկտների ղեկավարներ, ՀՀ արտա­կարգ իրավի­ճակների վարչության սպաներ: Բա­ցի այդ, ուսումնական բազան հարստացավ մեթո­դական նյու­թե­րով և աղետների վերաբերյալ ուսուցո­ղական տեսաֆիլ­մերով: 2007-2008 թվա­կաններին ֆրանսիական համագոր­ծակցության շրջա­նակներում հեռահար ուսուցման նպա­տա­կով իրականց­վեց երկու ալեհավաքների տեղակայում և այլ սարքավո­րում­նե­րի տեղադրում: 2008 թվականի նոյեմ­բերի վերջին ար­բան­յակային կապով իրականացվեց Թբի­լի­սի-Երևան ուսուցման ծրագիր, որով փորձարկվեց Մարսել-Թբիլիսի-Բաթումի-Ստեփանավան-Երևան հեռա­հար ուսուցման ծրագիրը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ջրային փրկարարական տեխնիկայի ուսումնասիրում Ֆրանսիայում հայ մարզպետների կողմից

      

  • 2009 թվականին Ֆրանսիայի Պրովանս Ալպ Կոտ Լազուրի տարածաշրջանի նախագահի ղեկավարու­թյամբ ֆրան­սիա­­կան պատվիրակությունը ակադեմի­ա­յում բացեց «Ֆրանս-Կովկասյան ակադեմիա» հու­շա­տախտակը, որով հիմք դրվեց ակադեմիան տարա­ծաշրջանային ուսումնա­կան հաստատություն դարձ­նե­լու գործընթացը: Դրան հա­ջոր­դեց ֆրանսիական հրահանգիչների կողմից հայ երի­տա­սարդ ուսուցա­նողների պատրաստման հնգօրյա դաս­ընթացի իրա­կանցում:
  • 1997 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության քաղա­քա­ցի­ական պաշտպանության և արտակարգ իրավի­ճակ­ների նա­խարարության Վրաստանի Հանրապե­տու­թյան ներ­քին գործերի նախարարության քաղա­քա­ցիական պաշտ­­պա­նու­թյան դեպարտամենտի և ԱՊՀ երկրների քար­տուղա­րության հետ համատեղ իրականացվեց տեսա­գիտաժողով Երևանում: Արդ­յուն­­քում` ուսումնական բա­զան հարստա­ցավ աղետ­նե­րի վերաբերյալ տասնյակ տե­սաֆիլմերով:
  • 1998 թվականից մինչ այսօր ուսուցման ծրագրեր են իրա­կանացվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հա­մապա­տասխան կառույցների հետ:
  • 2004 թվականից առ այսօր ուսուցման և տեղե­կատ­վական համագործակցություն է իրականացվում Ճապոնի­այի մի­ջազ­գային համագործակցության գոր­ծա­կալության JICA կազմակերպության հետ: Նշված ժամանակահատվածում Ճապոնական ծրագրերով ուսուցում են անցել ակա­դե­մի­այի 5 աշխատա­կից­ներ: 2011 թ. փետրվարին ճապոնիայում «Հայաստա­նում հրշեջ-փրկարարական աշխատանք­ների բարե­լա­վում» թեմայով իրականացված սեմի­նա­րի աշխա­տանք­ներին մասնակցել է նաև ակադեմիայի փրկա­րա­րական ֆակուլտետի դեկանը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ուսուցում Ճապոնիայում

 

  • 2005 թվականից մինչ այսօր շվեյցարական «Արձա­գանք» ծրագրով իրականացվում է հրշեջ փրկարար­ների ուսու­ցում: Շվեյցարական մաս­նագետների կող­մից իրականաց­վեց նաև հայ հրահանգիչների պատ­րաստ­ման ծրագիր:
Հարավային Կորեան , UNDP-ն , UNISDR-ը և ՃԿՊԱ-ն կազմում են՝ քաղաքի դիմակայության գործողությունների ծրագիր Երևանում