ՄԱՆՈՒԿ ԱՇՈՏԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՄԱՆՈՒԿ ԱՇՈՏԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆՄանկավարժական գիտությունների դոկտոր

ՄԱՆՈՒԿ ԱՇՈՏԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր

Հեռ. +374 10 58 03 02;     Էլ. փոստ  m.mkrtchyan52@gmail.com

 

Անձնական տվյալներ.

 

ÌÝݹ³í³Ûñ ÐÐ, êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½, ·. ¶áñ³Ûù (êÇëdzÝÇ ßñç³Ý, ·. ´³½³ñã³Û)
ÌÝÝ¹Û³Ý ³Ùë³ÃÇí 23.12.1952
ø³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝ, г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ
´Ý³ÏáõÃÛ³Ý í³Ûñ ·. ²éÇÝç, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½, ÐÐ
 

Կրթություն.

25.10.2012թ. سÝϳí³ñÅ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñÇ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ׳Ý, 020 Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹, Ķ.00.01
09.09.1993 ¸áó»ÝïÇ ·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙ
17.05.1983 üÙ·Ã ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ׳Ý
1978 – 1981 êêÐØ ¶² êǵÇñÛ³Ý µ³Å. ýǽÇϳÛÇ ÇÝëïÇïáõï, ³ëåիñ³Ýï
1970 – 1975 ºäÐ, Ù»Ë-ٳà ý³ÏáõÉï»ï,

ٳûٳïÇÏáë

Աշխատանքային գործունեությունը.

2015 – առ այսօր ՀՊՄՀ, մանկ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ, լաբորատորիայի վարիչ
07.05.2009–12.06.2018 ÐÐ ÎñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É
09.10.2007 – 04.05.2009 §¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ûëï³íáñÙ³Ý Ï»Ýïñáݦ äà²Î , ïÝûñ»Ý, ù. ºñ¨³Ý
26.08. 2007 – 09.10.2007 §¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ûëï³íáñÙ³Ý Ï»Ýïñáݦ äà²Î , ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³É, ù. ºñ¨³Ý
1999 – 2007 Î¶Ü Î²Æ, µ³ÅÝÇ í³ñÇã,

ù. ºñ¨³Ý

1996 – 1999 Î¶Ü Ù³Ý. ·Çï. Ñ»ï. ÇÝëïÇïáõï, ïÝûñ»Ý, ù. ºñ¨³Ý
1993 – 1996 ÎñÃáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ,

µ³ÅÝÇ í³ñÇã, ù. Îñ³ëÝáÛ³ñëÏ

1988 – 1993 àõëáõóÇãÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ÇÝëïÇïáõï, ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã, ù. Îñ³ëÝáÛ³ñëÏ
1983 – 1988 Îñ³ëÝáÛ³ñëÏÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³Ý, ³í³· ¹³ë³Ëáë, ù. Îñ³ëÝáÛ³ñëÏ
1982 — 1983 è³¹Çáï»ËÝÇϳÛÇ ·áñͳñ³Ý, ÇÝÅÇÝ»ñ, ù. Îñ³ëÝáÛ³ñëÏ
1977 — 1978 Îñï. ·Çï. ³ßË Ðê²Ð ¶² ٳûٳïÇϳÛÇ ÇÝëïÇïáõï
1976 — 1977 ¶³éÝÇÇ N 2 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó, ·. ¶³éÝÇ

Պարգևներ.

13.01.2003 ÐÐ Î¶Ü àëÏ» Ñáõß³Ù»¹³É
23.12.2003 è¸ Î¶Ü

§Ð³Ýñ³ÏñÃáõÃÛ³Ý å³ïí³íáñ ·áñÍÇ㦠 Ù»¹³É

14.09.2005 §Îñ³ëÝáÛ³ñëÏÇ Ù³ñ½Ç í³ëï³Ï³íáñ Ù³Ýϳí³ñÅ”
09.2010 Ô³½³Ëëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î¶Ü §ÎñÃáõÃÛ³Ý å³ïí³íáñ ·áñÍÇ㦠ٻ¹³É
30.12.2011

 

ÐРݳ˳·³ÑÇ ÏáÕÙÇóª §Øáíë»ë Êáñ»Ý³óǦ ßù³Ýß³Ý

 

28.12.2016 ÐРݳ˳·³ÑÇ ÏáÕÙÇó` §Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ù³ïáõó³Í ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦ 2-ñ¹ ³ëïÇ׳ÝÇ Ù»¹³É

Անդամակցություն.

 

Ø   èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý êáóÇ³É³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙdzÛÇ ÇëÏ³Ï³Ý ³Ý¹³Ù, 27 ÑáõÝí³ñÇ, 1997
Ø   §Ø³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõݦ ѳÛÏ³Ï³Ý ³ëáódzódzÛÇ ·Çï³Ï³Ý ջϳí³ñ
Ø   §àõëáõóÙ³Ý ÏáÉ»ÏïÇí »Õ³Ý³Ï¦ ³ëáódzódzÛÇ Ý³Ë³·³Ñ, è¸ Îñ³ëÝáÛ³ñëÏÇ Ù³ñ½
Ø   §´³ñ»å³ßï ë»ñáõݹ¦ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù

Հրատարակություն.

Ø   лÕÇÝ³Ï ¿ »ñ»ù ٻݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ѳٳѻÕÇݳϪ  ãáñë ·ñù»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ñ»ÕÇݳϪ ³í»ÉÇ ù³Ý »ñÏáõ  ѳñÛáõñ ·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ, áñáÝù ïå³·ñí³Í »Ý ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ѳݹ»ëÝ»ñáõÙ
Ø   §Ø³Ýϳí³ñÅáõÃÛáõݦ ·Çï³Ù»Ãá¹³Ï³Ý í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ³Ùë³·ñÇ ·É˳íáñ ËÙµ³·Çñ
Ø   §àõëáõóÙ³Ý ÏáÉ»ÏïÇí »Õ³Ý³Ï¦ ·Çï³Ï³Ý ѳݹ»ëÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ áõ ËÙµ³·ñ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³Ñ
Ø   §Ðóññêèé ÿçûê â Àðìåíèè¦, §ì³ëÝ ³ñ¹³ñáõÃ۳ݦ ·Çï³Ù»Ãá¹³Ï³Ý í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ³Ùë³·ñ»ñÇ, §Ø³ñ¹ ¨ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõݦ ·Çï³Ù»Ãá¹³Ï³Ý í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ³Ùë³·ñÇ  ËÙµ³·ñ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù, Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ հանդեսի խորհրդի անդամ

Օտար լեզուների իմացություն.

éáõë»ñ»Ý ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ ³½³ï
³Ý·É»ñ»Ý ϳñ¹áõÙ ¨ óñ·Ù³ÝáõÙ ¿ µ³é³ñ³ÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ

Համակարգչային հմտություններ.

Windows, MS. Word, MS. Excel, Access, Internet