ՍԱՀՐԱԴՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ԻՍՐԱՅԵԼԻ
ՍԱՀՐԱԴՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ԻՍՐԱՅԵԼԻՏեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Տեխնոլոգիական կրթու­թյան ամբիոնի վարիչ

Հեռ. +374 91 403 084;   Էլեկտրոնային  հասցեsahradyanartak34@aspu.am

 

 

Կրթություն.  

1972 — 1975 թթ. Երևանի  Կ. Մարքսի  անվան  պոլիտեխնիկական  ինստիտուտի  ասպիրանտ

1963-1968 թթ. Երևանի  Կ. Մարքսի  անվան  պոլիտեխնիկական  ինստիտուտի  մեխանիկա-մեքենաշինական  ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան.

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,

Մասնագիտությունը 05.16.01- «Նյութագիտություն և կոմպոզիցիոն նյութեր», ատենախոսություն` «Կտրման ընթացքում արագահատ պողպատներից և համաձուլվածքներից գործիքների կառուցվածքի փոփոխման և հատկությունների ձևավորման տեսական և տեխնոլոգիական հիմունքների մշակումը»

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտությունը  05.03.01` «Մեխանիկական և ֆիզիկա-տեխնիկական մշակման տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ»,  ատենախոսություն` «Միջմետաղական ամրացմամբ նոր արագահատ համաձուլվածքների հետազոտումը»

 Աշխատանքային գործունեություն.

2015թ. —  վերընտրվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական  պետական  մանկավարժական  համալսարանի  Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնում (ամբիոնի վարիչ)

2011թ.  – ընտրվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական  պետական  մանկավարժական  համալսարանի «Մեքենագիտության և նյութերի մշակման» ամբիոնում (ամբիոնի վարիչ)

2009 – 2011թթ. ՀՀ ԳԱԱ-ի ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ, «Հարթ թաղանթներ և մակերևույթների ֆիզիկա» լաբորատորիայի վարիչ

2006-2009 թթ. ՀՊՃՀ դոցենտ

2004-2006թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ

1999-2003թթ. ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ

1996-1999թթ. ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարության Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն

1995-1996թթ. ՀՊՃՀ դոցենտ

1990-1995թթ. ՀՀ լուսավորության փոխնախարար, պրոֆտեխ. կրթության համակարգի ղեկավար

1990-1990թթ. ՀՀ կառավարության, կրթության և գիտության բաժնի վարիչի տեղակալ

1963 — 1990 թթ. — ստաժոր-հետազոտող, ասպիրանտ, ասիստենտ, ավագ դասախոս, դոցենտ, ամբիոնի վարիչ, դեկանի տեղակալ,  «Արդյունաբերության ղեկավար կադրերի  և մասնագետների որակավորման բարձրացման» ֆակուլտետի դեկան, ուսումնամեթոդական վարչության պետ, Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուղի տնօրեն

Կարդացվող դասընթացներ.

Բակալավրիատ – «Կոնստրուկցիոն նյութերի տեխնոլոգիա», «Նյութագիտություն», «Կտրման տեսութուն և մետաղահատ հաստոցներ», «Մեքենաշինության տեխնոլոգիա»

Մագիստրատուրա – «Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կոնտակտային մակերևութային կառուցվածքի մոդիֆիկացման եղանակները (Մակերևութային ճարտարագիտություն)», «Կոնտակտային մակերևույթների ամրացման և ծածկութապատման ժամանակակից եղանակներ  (Ճառագայթային նյութագիտություն)»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը.

Ժամանակակից գործիքանյութեր, մակերևույթային ամրացման ֆիզիկա և ճառագայթային նյութագիտության խնդիրներ

Անդամակցություն.

Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի թղթակից-անդամ

2007 թ.-ից առ այսօր ՀՊՃՀ-ին կից ԲՈւՀ-ի 031 մասնագիտական խորհրդի անդամ է

1999-2003 թթ. Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրների ընտրական իշխանությունների ընկերակցության խորհրդի անդամ

1991-1995 թթ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ՀՀ ազգային հանձնաժողովի կրթության կոմիտեի նախագահ

1991-1995 թթ. ԱՊՀ միջպետական պրոֆտեխկրթության խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ.

71 գիտամեթոդական աշխատանքների հեղինակ

 1. Sahradyan A. The physical modeling of cutting process steel treatment. IEEE, EPS, SPICS, NM, Phys. Con-2005. International conference, Physics and Control, PROCEEDINGS, August 24-26, 2005, Saint Petersburg, Russia. – 2005. P.880-883.
 2. Սահրադյան Ա.Ի., Մամյան Ս.Գ. Արագահատ պողպատից պատրաստված կտրող գործիքի ամրացման եղանակ: Գյուտի արտոնագիր N — 1789 А2, Երևան 15.06.2006թ.:
 3. Саградян А. И., Мамян С. Г., Исследование структурных изменений и физико-механических свойств быстрорежущих сплавов с интерметаллидным упрочнением в зависимости от метода термомеханической обработки. // Изв. НАН РА и ГИУА. Сер. ТН. – 2010. – Т. 63, N1. – С. 42 – 47.
 4. Саградян А.И. Исследование оптимальных скоростей резания при обработке сталей в зависимости от степени деформации снимаемого слоя. // Изв. НАН РА и ГИУА. Сер. ТН.-2010.-Т.63, №2. С.127-131
 5. Ա.Ի. Սահրադյան, Ա.Հ. Փափազյան, Մ.Ն. Քոլոյան, Լ.Ա. Գասպարյան, Ա.Ս. Հակոբյան Արագահատ պողպատից պատրաստված կտրող գործիքի բնական ծածկութապատման եղանակ: Գյուտի արտոնագիր N — 2860 А, 20.05.2014թ
 6. Саградян А.И.Мамян С.Г., Папазян А.А, Колоян М.Н. Исследование механизма образования межконтактных самоорганизующихся защитных покрытий в процессе резания. // Материалы 16-ой международн. научн. конференции: Технологии упрочнения, нанесеня покрытий и ремонта: Tеория и практика. Санкт-Петербург, изд-во С.П. Политехнич. Унив-та, часть 2, 14-18 апреля 2014г.- С.135-141.
 7. Саградян А.И., Симонян В.С. Папазян А.А. Исследование изменения характеристик поверхностных слоев на контакте передней поверхности инструмента под воздействием пластической деформации. Изв. НАН РА и ГИУА. Сер. ТН-2016.-Т69, №3 С.219-227:
 8. Ա.Ի.Սահրադյան, Ա.Ս.Հակոբյան, Հ.Վ.Այվազյան Աշակերտների տեխնոլոգիական մտածողության զարգացումը և ինժեներական կրթությունը //Մանկավարժություն.- Երևան 2016.-N2.-էջ 37 – 41:
 9. Ա.Ի.Սահրադյան, Հ.Վ.Այվազյան Նախագծերի մեթոդը որպես ուսուցման գործընթացի լավարկված արդյունքի ստացման միջոց //ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր.-Երևան 2016 .-N3-4(28-29).-էջ.176-179:
 10. Ա.Ի.Սահրադյան, Հ.Վ.Այվազյան, Ա.Ս.Հակոբյան Տեխնոլոգիական առարկաների ուսուցման գործընթացում գյուտարարական խնդիրների լուծման տեսության կիրառումը // ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, 2017թ.-№ 2-3(31-32).- Էջ 90-94:
 11. Саградян А.И., Колоян М.Н., Багдасарян Б. Опредиление остаточных напряжении при обработке материала  из сплава (AlZn) // Встник Инженерной академии  Армении, 2017г.-ТОМ 14, — С,249-253
 12. Ա.Ի.Սահրադյան, Ա.Ս.Հակոբյան Տեխնոլոգիական կրթության և մտածողության դերը անվտանգության խնդիրների լուծման գործընթացում // Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ 2017թ.- N12, էջ67-73:
 13. Саградян А.И., Агбалян С.Г., Марторосян А.М., Ордян Н.А., Погосян Х.В. Повышение ресурса работы алмазного инструмента для обработки неметаллических материалов // Сверхтвердые материалы (Journal of Superhard Materials) Киев. 2018.-    40.- № 3.- С. 79–86.
 14. Саградян А.И.,Симонян В.С., Ва8данян С.В. Разработка технологии образования самоорганизующихся естественно- защитных покрытий в межконтактном пространстве пар-трения в процессе резания // Вестник НТУУ “КПИ” Серия Приборортроение Киев.- 2018.- Вып.55(1).- С.85-94.

Լեզուներ —  ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանով)