Ակադեմիայի գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտը

 1. «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» Հայաս­տանի Հանրապետության օրենքը
 2. 1992 թվականի հունվարի 31-ի Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան արտակարգ իրավիճակների պետա­կան վար­չության նյութական բազայի և արտակարգ իրա­վի­ճակներում գործելու համար մասնագետների վերա­պատ­րաստման ինստիտուտի ստեղծման մասին» N 74 որոշումը:
 3. 1994 թվականի հուլիս 7-ի Հայաստանի Հանրապե­տության կառավարության «Արտակարգ իրավի­ճակ­ների հիմնահարցերով ուսուցման կազմակերպման բա­րե­լավման մասին» N 296 որոշումը:
 4. 1994 թվականի նոյեմբերի 15-ի Հայաստանի Հանրապե­տության վարչապետի N 440 կարգադրությունը (hամա­ձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավա­րության 1994 թվականի հուլիսի 7-ի «Արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցերով ուսուցման կազմա­կերպ­ման բարելավ­ման մասին» N 296 որոշման, Հայաստանի Հանրապե­տության Արտակարգ իրավիճակների պետա­կան վար­չու­թյանն առընթեր Կադրերի վերապատ­րաստ­ման  ինս­տիտուտին  պետական պատվերով նախատես­ված մաս­նագետների վերապատրաստ­ման համար հատ­կաց­նել 178 հազ. դրամ. 1994 թվականի հանրապետա­կան բյու­ջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կա­ռավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին):
 5. 1995 թվականի մարտի 7-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Արտակարգ իրավի­ճակ­ներին դիմակայելու հար­ցերով ուսուցում կազմակեր­պելու կարգը հաստատելու մասին» N 125 որոշումը, որի համաձայն արտակարգ իրավի­ճակ­ներին դիմակայելու հար­ցերով ուսուցման կազմակեր­պումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավի­ճակ­ների պետական վարչությանն առընթեր կադրերի վերա­պատ­րաստման ինստիտուտում, քաղաքացիական պաշտ­պա­նու­թյան հանրապետական շտաբի ուսումնա­կան կենտ­րոնում և դրա տարածաշրջանային ու շրջա­նային ուսումնական դասընթացներում:
 6. 1996 թվականի սեպտեմբերի 27-ի Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տության կրթական համա­կար­գում «Քաղաքա­ցի­ա­կան պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմ­նահարցեր» առարկայի ուսուցման կազմակերպման մա­սին» N 320 որոշումը:
 7. 1999 թվականի ապրիլի 15-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան կառավարու­թյանն առընթեր արտակարգ իրավի­ճակների վարչության համակարգի կառուցվածքային փոփոխությունների մասին» N 224 որոշումը, որի համա­ձայն կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման ինստիտուտը վերանվանվեց արտակարգ իրավիճակ­ների վարչության Ճգնաժա­մա­յին կառավարման ինս­տի­տուտի, ներառելով քաղաքացիական պաշտ­պա­նու­թյան հանրապետական շտաբի ուսումնական կենտ­րոնը:
 8. 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տության կառավարության 2003 թվականի գործունե­ության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 2141-Ն որոշումը:
 9. 2003 թվականի հունվարի 30-ի Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարության «Արտա­կարգ իրավի­ճակ­ների և քաղաքացիական պաշտպանու­թյան բնագա­վառում Հայաստանի Հանրապետության պետական և տե­ղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմա­կեր­պությունների պատրաստման և բնակչու­թյան ուսուց­ման կարգը սահմանելու մասին» N 134-Ն որոշումը:
 10. 2003 թվականի մայիսի 15-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան կառավարությանն առընթեր արտա­կարգ իրա­վիճակների վարչության «Ճգնաժամային կառավարման ինստիտուտ» պետական հիմնարկը պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու մասին», N 616-Ն որոշումը, որով ինստիտուտին իրա­վունք վերապահվեց իրականացնելու բարձրագույն կրթական ծրագրեր:
 11. 2005 թվականի հունիսի 29-ի Հայաստանի Հանրապե­տության կառավարության «Ճգնաժա­մա­յին կա­ռա­վար­ման ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրա­յին կազ­մա­կերպությունը «Ճգնաժամային կառա­վար­ման պետա­կան ակադեմիա» պետա­կան ոչ առևտրա­յին կազմակեր­պություն վերանվանելու մասին» N 1055-Ն որոշումը:
 12. 2005 թվականի նոյեմբերի 9-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան պետական բարձրագույն ուսումնական հաստա­տությունների առկա ուսուցման 2006/2007 ուսում­նական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննու­թյունների ցանկը հաստատելու մասին» N 2018-Ն որո­շումը:
 13. 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարու­թյան «Հայաստանի Հանրապե­տության կառավարության 2005 թվականի հունիսի 29-ի N1055-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 2289-Ն որոշումը:
 14. 2006 թվականի փետրվարի 2-ի Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N1646-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» N 70-Ն որոշումը:
 15. 2006 թվականի փետրվարի 2-ի Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տության կառավարության 1997 թվականի մայիսի 29-ի N 154 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» N 71-Ն որոշումը:
 16. 2006 թվականի փետրվարի 2-ի Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարության «Հայաստանի փրկա­րար ծառայության բարձրա­գույն ուսումնական հաս­տա­տու­թյան մասնագիտություն­նե­րի ցանկը սահմանելու մա­սին» N 90-Ն որոշումը:
 17. 2006 թվականի փետրվարի 16-ի Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարության «Փրկարար ծառայու­թյան գլխավոր, ավագ, միջին և կրտսեր պաշտոններին հավա­սարեցված պաշտոնների ցանկը սահմանելու մա­սին: Մի­ջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N175-Ն որոշումը:
 18. 2006 թվականի փետրվարի 16-ի Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարության «Հայաստանի փրկա­րար ծառայության ուսում­նական հաստատության պրո­ֆեսո­րադասախոսական անձնակազմին ներկայացվող պա­հանջները սահմանելու մասին» N 183-Ն որոշումը:
 19. 2006 թվականի ապրիլի 27-ի Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարության «Հայաստանի փրկա­րար ծառայության բարձրագույն ուսումնական հաստա­տու­թյունում ուսման կամ Հայաստանի փրկարար ծառա­յության կողմից այլ ուսումնական հաստատություններ գոր­ծուղ­ված և ծառայություններից արձակված փրկարա­րա­կան ծառայողի կողմից ուսման, վերապատրաստման (որա­կավորման) համար պետության կատարած ծախ­սերի փոխհատուցման կարգը սահմանելու մասին» N 557-Ն որոշումը:
 20. 2006 թվականի ապրիլի 27-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի փրկա­րար ծա­ռայության ուսումնական հաստատությունում ուս­ման կանոնագիրքը հաստատելու մասին» N 606-Ն որոշումը:
 21. 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տության կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 14-ի N1112-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատա­րելու մասին» N 1285-Ն որոշումը:
 22. 2008 թվականի փետրվարի 15-ի Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան կառավարության 2005 թվականի մայիսի 19-ի  N 634-Ն, մարտի 10-ի N 383-Ն և հունիսի 29-ի N 1055-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին»  N 533-Ն որոշումը:
 23. 2009 թվականի մարտի 19-ի Հայաստանի Հանրապե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետու­թյան կառավարության 1999 թվականի հու­նի­սի 10-ի N 429 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 261-Ն որոշումը:
 24. 2009 թվականի մայիսի 7-ի Հայաստանի Հանրապե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետու­թյան կառավարության 1999 թվականի հունիսի 7-ի N 392 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատա­րելու մասին» N 484-Ն որոշումը:
 25. 2010 թվականի ապրիլի 20-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության վարչապետի մոտ «Հայաստանի Հանրապետու­թյան արտակարգ իրավիճակների նախա­րա­րու­թյան Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից կա­տարվելիք ծախսերի ֆինանսավորման 2011-2013 թթ. կողմնորոշիչ չափաքանակների մասին» խորհրդակ­ցու­թյան թիվ6/36296 արձանագրությունը:
 26. 2010 թվականի օգոստոսի 26-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «2005 թվականի հունիսի 29-ի N 1055-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատա­րելու մասին» N 1089-Ն որոշումը:
 27. 2011 թվականի ապրիլի 28-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան բարձրագույն ուսումնական հաստա­տու­թյուն­ների` 2011/2012 ուսումնական տարվա` ըստ մասնա­գի­տութ­յունների պետության կողմից ուսանողա­կան նպաստ­ների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհա­տուցմամբ (ան­վճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ բա­կալավ­րիատի կրթական ծրագրով տեղերը հաստա­տե­լու մա­սին» N 610-Ն որոշումը:
 28. 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Ճգնա­ժամային կառա­վար­­ման պետական ակադեմիա» պե­տական ոչ առևտրային կազմակերպությանը գույք հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառա­վա­րության 2006 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1500-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 1206-Ն որոշումը:
 29. 2012 թվականի ապրիլի 26-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան բարձրագույն ուսումնական հաստա­տու­թյուն­ների` 2012/2013 ուսումնական տարվա` ըստ մասնա­գի­տութ­յունների պետության կողմից ուսանողա­կան նպաստ­ների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհա­տուցմամբ (ան­վճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ բա­կալավ­րիատի կրթական ծրագրով տեղերը հաստա­տե­լու մա­սին» N 554-Ն որոշումը:
 30. 2013 թվականի ապրիլի 4-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան բարձրագույն ուսումնական հաստա­տու­թյուն­ների` 2013/2014 ուսումնական տարվա` ըստ մասնա­գի­տութ­յունների պետության կողմից ուսանողա­կան նպաստ­ների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհա­տուցմամբ (ան­վճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ բա­կալավ­րիատի կրթական ծրագրով տեղերը հաստա­տե­լու մա­սին» N 398-Ն որոշումը:
 31. 2014 թվականի ապրիլի 30-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան բարձրագույն ուսումնական հաստա­տու­թյուն­ների` 2014/2015 ուսումնական տարվա` ըստ մասնա­գի­տութ­յունների պետության կողմից ուսանողա­կան նպաստ­ների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհա­տուցմամբ (ան­վճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ բա­կալավ­րիատի կրթական ծրագրով տեղերը հաստա­տե­լու մա­սին» N 449-Ն որոշումը:
 32. 2015 թվականի ապրիլի 16-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան բարձրագույն ուսումնական հաստա­տու­թյուն­ների` 2015/2016 ուսումնական տարվա` ըստ մասնա­գի­տութ­յունների պետության կողմից ուսանողա­կան նպաստ­ների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհա­տուցմամբ (ան­վճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ բա­կալավ­րիատի կրթական ծրագրով տեղերը հաստա­տե­լու մա­սին» N 388-Ն որոշումը:
 33. 2016 թվականի ապրիլի 15-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան բարձրագույն ուսումնական հաստա­տու­թյուն­ների` 2016/2017 ուսումնական տարվա` ըստ մասնա­գի­տութ­յունների պետության կողմից ուսանողա­կան նպաստ­ների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհա­տուցմամբ (ան­վճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ բա­կալավ­րիատի կրթական ծրագրով տեղերը հաստա­տե­լու մա­սին» N 382-Ն որոշումը:
 34. 2016 թվականի մայիսի 19-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 696-Ն որոշումը:
 35. 2017 թվականի ապրիլի 20-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան բարձրագույն ուսումնական հաստա­տու­թյուն­ների` 2017/2018 ուսումնական տարվա` ըստ մասնա­գի­տութ­յունների պետության կողմից ուսանողա­կան նպաստ­ների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհա­տուցմամբ (ան­վճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ բա­կալավ­րիատի կրթական ծրագրով տեղերը հաստա­տե­լու մա­սին» N 434-Ն որոշումը:
 36. 2017 թվականի դեկտեմբերի 7-ի  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունիսի 29-ի «Ճգնաժամային կառավարման ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն վերանվանելու մասին» N 1055-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին  N 1589-Ն որոշումը:
 37. 2018 թվականի մայիսի 3-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան բարձրագույն ուսումնական հաստա­տու­թյուն­ների` 2018/2019 ուսումնական տարվա` ըստ մասնա­գի­տութ­յունների պետության կողմից ուսանողա­կան նպաստ­ների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհա­տուցմամբ (ան­վճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ բա­կալավ­րիատի կրթական ծրագրով տեղերը հաստա­տե­լու մա­սին» N 538-Ն որոշումը:
 38. 2018 թվականի հունիսի 15-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների` 2018/2019 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին»  N 686-Ն որոշումը:
 39. 2019 թվականի ապրիլի 25-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան բարձրագույն ուսումնական հաստա­տու­թյուն­ների` 2019/2020 ուսումնական տարվա` ըստ մասնա­գի­տութ­յունների պետության կողմից ուսանողա­կան նպաստ­ների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհա­տուցմամբ (ան­վճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ բա­կալավ­րիատի կրթական ծրագրով տեղերը հաստա­տե­լու մա­սին» N 476-Ն որոշումը:
 40. 2019 թվականի հուլիսի 4-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների` 2019/2020 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» N 859-Ն որոշումը:
 41. 2020 թվականի մայիսի 21-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան բարձրագույն ուսումնական հաստա­տու­թյուն­ների` 2020/2021 ուսումնական տարվա` ըստ մասնա­գի­տութ­յունների պետության կողմից ուսանողա­կան նպաստ­ների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհա­տուցմամբ (ան­վճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ բա­կալավ­րիատի կրթական ծրագրով տեղերը հաստա­տե­լու մա­սին» N 797-Ն որոշումը:
 42. 2020 թվականի հունիսի 11-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների` 2020/2021 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» N 958-Ն որոշումը:
 43. 2021 թվականի ապրիլի 1-ի Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան բարձրագույն ուսումնական հաստա­տու­թյուն­ների` 2021/2022 ուսումնական տարվա` ըստ մասնա­գի­տութ­յունների պետության կողմից ուսանողա­կան նպաստ­ների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհա­տուցմամբ (ան­վճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ բա­կալավ­րիատի կրթական ծրագրով տեղերը հաստա­տե­լու մա­սին» N 465-Ն որոշումը:
 44. 2021 թվականի հունիսի 10-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների` 2020/2021 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» N 965-Ն որոշումը: